CéginfóSzolgáltatásokIngatlanokMogyoródLinkek
2008. január 1.A KVK Ingatlanforgalmazási Kft.
Kamarás Viktória
cégvezető
Irodánk 2000 óta foglalkozik ingatlanok közvetítésével, értékbecslésével Mogyoródon és környékén, ahol az elmúlt években csaknem egyedülálló helyismeretre és – örömmel mondhatjuk – elégedett, visszatérő ügyfélkörre tettünk szert.

Tevékenységünk kiterjed családi házak, hétvégi házak, építési telkek, zártkertek, ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági ingatlanok értékesítésére és bérbe adására is.

Tudjuk, hogy az ingatlanvásárlás és -eladás nagy horderejű, sok pénzről szóló döntés. A mi munkánk lényege az, hogy Ön minden olyan információt megkapjon, amely alapján nyugodt szívvel hozhat jól megalapozott döntést, s aztán gyakorlott, figyelmes kalauzként vezessük végig az ügylet tényleges lebonyolításának fázisain.
Mindezt szakértelemmel, megértéssel és gyorsan.

Reméljük, hogy mindezt alkalmunk lesz személyesen is bizonyítani és hamarosan Önt is elégedett ügyfeleink között üdvözölhetjük.Adatvédelmi tájékoztató

 

       I.            PREAMBULUM

A KVK Ingatlanforgalmazási Kft. (2146 Mogyoród, Fóti út 10., képviseli: Kamarás Viktória ügyvezető, a továbbiakban: Adatkezelő, Szolgáltató) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Jelen Szabályzat kialakítása során különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) járt el az Adatkezelő.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Ügyfeleit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő az ügyfelek kérelmére további tájékoztatást nyújt az alkalmazott adatkezelési módszerről és annak lényegéről, valamint az érintett fél számára lehetőséget biztosít álláspontjának kifejtésére is.

Az Info tv. 20. § (2) bekezdése értelmében: „Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése (érintett hozzájárulásával) alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.”

Az Adatkezelőnek tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Jelen szabályzat tartalmát a KVK Ingatlanforgalmazási Kft. magára nézve kötelezetőnek ismeri el, kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Jelen Adatkezelési Szabályzat az alábbi weboldalak (azok valamennyi aldomainje) és Adatkezelő egyéb adatkezelését szabályozza: http://kvkingatlan.hu/. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://kvkingatlan.hu oldalon a Céginfó/Bemutatkozás fül alatt. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Jelen Szabályzat a tisztességes adatkezelés alapelvét szem előtt tartja.

 

    II.            SZABÁLYZAT HATÁLYA

Jelen szabályzat 2017. december 01. napjától határozatlan ideig érvényes.

 

Jelen szabályzat kiterjed a KVK Ingatlanforgalmazási Kft.-re, azon személyekre, akik ügyfélkapcsolatban állnak, vagy megbízás keretében személyes adataikat a Kft., mint Adatkezelő rendelkezésére bocsátották.

 

 III.            FOGALMAK

Jelen Szabályzat alkalmazásában, figyelemmel a GDPR-ban használt fogalmakra is:

-        érintett: az a természetes személy, aki az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja azokat az adatait, amelyekből a személyére vonatkozó megállapítás tehető;

-        személyes adat: azok az adatok, amelyek az érintett személyt pontosan megismerhetővé tesz mások számára;

-        hozzájárulás: az érintettnek pontos ismeretekkel kell rendelkeznie az adatainak kezelésére vonatkozóan, majd önkéntes és határozott módon kell kinyilvánítania azt, hogy az adatainak kezeléséhez az adott módon beleegyezését adja;

-        tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

-        profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

-        nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

-        adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

-        adatkezelés: példálózó jelleggel az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők

-        adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

-        adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

-        adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

-        adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

-        adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

-        adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

-        adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi, pl. könyvelő;

-        harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

-        adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

  IV.            ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

 

a)      Adatkezeléshez való hozzájárulás általános és különös esetei

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. A hozzájárulás szóban, írásban, illetve ráutaló magatartással is tehető. Ráutaló magatartásnak minősül az adatok rendelkezésre bocsátása anélkül, hogy külön beleegyezését adta volna az érintett az adatainak kezelésébe.

 

Kivételesen abban az esetben is kezelhető a személyes adat, ha a hozzájárulás beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges. Fontos viszont, hogy az Adatkezelő érdekének érvényesítése arányos legyen a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával.

 

A tizenhatodik életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozata érvényes törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nélkül is.

 

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét.

 

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

 

Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

b)      Adatkezelés céljával, időtartamával és időszerűségével kapcsolatos kritériumai

Személyes adatok meghatározott célból kezelhetők, melynek az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelni.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljából adódóan elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Tehát az Adatkezelő által nyújtott tevékenység végrehajtásához szükségtelen adat – pl. politikai nézet – közlése nem elengedhetetlen, így erre vonatkozó adatot az érintettek nem kötelesek a rendelkezésére bocsátani. Az adatok kezelésére vonatkozó idő minden esetben az igénybevett Szolgáltatástól és annak egyedi jellemzőitől függ.

 

Fontos azonban az is, hogy adatkezelés során felvett adatnak pontosnak és időszerűnek kell lennie, és az adatkezelés során tisztességesen kell eljárni. A fentieknek megfelelően az érintett kérheti a szükségtelenné vált adat törlését, valamint a hibásan felvett adat kijavítását is.

 

Ennek megfelelően az Adatkezelő köteles a személyes adatokat az érintett számára átlátható módon kezelni.

 

     V.            A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés során az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

-          személyazonosító adatok,

-          természetes személy neve, születési neve, házassági neve,

-          születési hely és idő,

-          természetes személy édesanyjának születési neve,

-          lakcímadatok,

-          állampolgárság,

-          személyi azonosító szám,

-          személyi igazolvány szám, útlevél száma, vezetői engedély száma,

-          lakcímkártya száma,

-          adóazonosító jele,

-          ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti adatai,

-          ingatlan fotói,

-          Érintett telefonszáma,

-          ingatlan tervdokumentációja, egyéb műszaki dokumentációja, energetikai tanúsítványa.

 

Az Adatkezelő az adatokat az alapelvekben meghatározottak szerint a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, így ingatlanközvetítés, értékbecslés, valamint hitelügyintézés, céljából veszi fel az érintettektől. Az adatszolgáltatás minden esetben hozzájáruláson alapul, időtartamának meghatározása pedig a szolgáltatás jellegéből adódóan egyedileg történik.

 

Az Adatkezelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

A nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

a)       az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;

b)      az adatkezelés célja;

c)       az érintettek kategóriájának, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

d)      olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;

e)       ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

f)        az adatkezelő által az adatkezelés biztonsága érdekében tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

 

 

  VI.            ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜLI ADATKEZELÉS KÜLÖNLEGES ESETE

Az Adatkezelő jogosult az érintett külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelni a személyes adatot, ha az a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő/harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése arányban áll a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával.

 

A korlátozás megállapítására „érdekmérlegelési teszt” alapján kerül sor. A teszt végeredményéről az érintetteteket az Adatkezelő tájékoztatja, hogy megállapítható legyen, mely érdek alapján történt a korlátozás és miért tekinthető arányosnak.

 

VII.            A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat a számítástechnikai eszközökön jelszóval védett módon kezeli, ezáltal garantálva, hogy illetéktelen személyek ne ismerhessék meg az érintettek adatait.

 

A papíralapú iratokat – melyek tartalmazzák az érintettek személyes adatait – elzárt helyen tartja.

 

A tárolás módja megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek, biztosítja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az adatokhoz, de az adatkezelő és az adatok megismerésére jogosultak részére hozzáférhető, kérés esetén hitelessége, változatlansága az adatoknak megfelelő módon igazolható.

 

VIII.            HÍRLEVÉL

 

Adatkezelő rögzíti, hogy tevékenysége során hírlevelet nem küld, direkt marketing tevékenységet nem folytat.

 

link = document.location.href + '&print=ok'; document.write ('

'); document.write (' '); document.write (' '); document.write (' '); document.write (' '); document.write (' '); document.write (' '); document.write (' '); document.write (' '); document.write ('
Oldal küldéseOldal nyomtatása'); document.write ('
'); document.write ('
');
Hely:

Ingatlantípus:

Ár (millió Ft.)
-

Részletes keresõ    
Kapcsolat Nyitva tartás Nyitólap webmester